June 24, 2024

MESSK Hala’o Abertura ba Diseminasaun Asesu Ensinu Superiór Públiku ba Tinan Akadémiku 2022

S. Exa. Ministru Ensinu Superior, Siensia no Kultura, (MESSK), Longuinhos dos Santos, hala’o abertura ba diseminasaun Asesu Ensinu Superior Públiku-Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (UNTL) no Institu Politekniku Betanu (IPB)-ba Tinan Akadémiku 2022, iha salaun eis Kodim Postu Maliana, Munisispiu Bobonaro.Iha Intervista Sr. Ministru hatete katak objetivu husi serimónia ohin ne’e, hala’o diseminasaun imformasaun ba estudante Ensinu Sekundária sira, liu-liu ba finalista sira ne’ebé mak atu asesu iha Ensinu Superior Públiku ba tinan akadémiku 2022 nian. Partisipa iha serimónia ne’e, reprezentante Prezidente Autoridade Munisipiu Bobonaro, Diretor Edukasaun Munisipiu Bobonaro, Magnífiku Reitór UNTL, Diretor IPB, Diretor Kolejiu Maliana, Direktor Eskola, Amu Lulik, no Xefi sukus sira.

0Shares