June 14, 2024

Rona Esplikasaun Husi MESSK, Komunidade Aldeia Bandole Nadodon ba Simu Vasina

S. Exa. Ministru Ensinu Superior, Siénsia no Kultura, (MESSK), Longuinhos dos Santos no ekipa, akompaña mos husi ekipa mediku sira, kontinua hala’o kampaña vasinasaun kontra Covid-19, ba komunidade sira iha Bandole, Suku Purugua, Postu Administrativu Cailaco, Munisípiu Bobonaro.Durante ne’e komunidade sira la iha imformasaun lolos kona-ba vasina, maibe ho prezensa direta husi S. Exa Ministru ne’ebé halo esplikasaun kona-ba vantajen husi vasina mak komunidade Aldeia Bandole nadodon ba simu vasina iha sede suku Purugua.Kampaña vasinasaun ba loron ne’e iha Aldeia Bandole nian ohin, hetan mós aumenta número vasinasaun ba primeiru Doze no segundu Doze. Nune’e hafoin serimónia Sr. Ministru lansa kedan vasina iha fatin refere, no kontinua fali ba suku seluk.

0Shares