June 24, 2024

Diresaun Nasionál Rekursu Umanu halo despedida ba estudante estajiáriu hosi Universidade iha MESSK

Diresaun Nasionál Rekursu Umanu MESSK, halo despedida ba estudante estajiáriu sira husi Universidade da Paz ne’ebé mak destaka iha MESSK durante semana rua nia laran.

Estajiáriu sira maihosi Fakuldade Ekonomia, Departamentu Bankaria, Universidade da Paz nian.

Despedida refere hala’o iha salaun MESSK no hetan partisipasaun husi Dirijente, Xefe Departamentu no Asesór husi MESSK no reprezentante Dosente husi UNPAZ rasik.

0Shares