May 21, 2024

π‹π„π•π€ππ“π€πŒπ„ππ“πŽ 𝐃𝐀𝐃𝐔𝐒 πˆππ’π“πˆπ“π”πˆπ’π€π”π π„ππ’πˆππ” π’π”πΓ‰π‘πˆπŽπ‘ π’πˆπ‘π€ πˆπ‡π€ πŒπ€ππ”π…π€π‡πˆ 𝐍𝐎 ππ€π”πŠπ€π”

Akipa husi Diresaun Nasional Siénsia no Teknolojia (DNCT – Sigla Portugués), kontinua halo levantamentu ba dadus husi Instituisaun Ensinu Spérior sira hodi atualiza Sistema Base …

Read More

π…πŽπ‘πŒπ€π’π€π”π 𝐁𝐀 πŽπ…πˆπ’πˆπ€π‹ 𝐍𝐎 π“π„πŠππˆπŠπ” π€ππ‘πŽπ•πˆπ™πˆπŽππ€πŒπ„ππ“π” 𝐍𝐎 π…πˆππ€ππ’π€π’ πŒπ„π’π’πŠ

Díli, 13/05/2024: Ofisial no Tekniku husi Diresaun Nasional Aprovisionamento no Diresaun Nasional Finansas Planeamentu no Orsamentu, realiza formasaun iha sala departamento lian Portugués nian hodi …

Read More

π’πŽπ‘π”πŒπ”π“π” π„πŠπˆππ€ πŠπ”πˆπ’ πŠπŽππ€-𝐁𝐀 𝐒𝐔𝐁𝐕𝐄𝐍𝐒𝐀𝐔𝐍 ππ”ππ‹πˆπŠπ€ πˆπ„π’ ππ‘πˆπ•π€πƒπ”

Díli, 10/05/2024: Komisaun Kordenadora Universidade e Instituisaun Ensinu Supérior (CUIS – Sigla portugés), lideradu husi Diretor Jeral Ensinu Supérior no Siénsia, Sra. Maria Filomena Lay …

Read More