June 19, 2024

MESSK PARTISIPA IHA REUNIAUN KONSELLU MINISTRUS

Sua Exelénsia Ministru Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos, partisipa iha Reuniaun Konsellu Ministrus ne’ebé lidera husi S. Exa. Primeiru-Ministru, Sr. Taur Matan Ruak, iha Palásiu Governu.

0Shares