March 5, 2024

Ekipa Tékniku hala’o abertura ba konta bankária indeminizasaun ba família afetadu projetu Sidade Universitáriu Aileu

Ekipa Téknika Ministériu Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura, hamutuk ho funsionáriu BNCTL, hahu ona prosesu loke bankária ba pagamentu kustu indeminizasaun ba komunidade afetadu husi kriasaun futuru Sidade Universitáriu Aileu.

Atendimentu loke konta bankária ba família afetadu sira ne’e realiza iha suku Bandudatu no hetan asisténsia husi reprezentante Autoridade Lokál sira iha Aileu.

0Shares