May 21, 2024

π’πŽπ‘π”πŒπ”π“π” πŠπŽπŽπ‘πƒπ„ππ€π’π€π”π 𝐁𝐀 πˆπŒππ‹π„πŒπ„ππ“π€π’π€π”π ππŽπ‹πˆπ“π„πŠππˆπŠπ” π“π”π‘πˆπ’πŒπ” π‹πŽπ’ππ€π‹πŽπ’

Lospalos, 24/04/2024: Ekipa tekniku Koordenasaun ba Implementasaun Instituto Politekniku Lopalos ne’ebΓ© mak lidera husi Koordenador Komissaun, Sr. Afonso Alves, akompaΓ±adu husi Koordenador Unidade Relasaun PΓΊblikas, Sr. Mafaldo Victor Lopes, ho nia ekipa halo sorumutu ho Administrador Munisipiu Lautem, ba koordenasaun implementasaun Instituto Politekniku Lospalos ne’ebΓ© mak sei hahu iha tinan oin mai.

Objetivu husi sorumutu ne’e, rasik atu hodi halo koordenasaun tekniku kona-ba prosesu tekniku sira ne’ebΓ© mak tempu besik governu liu husi ministΓ©riu ensinu supΓ©rior, siΓ©nsia no kultura, sei loke Instituisaun Ensinu SupΓ©rior foun ida iha Lospalos.

Instituto politekniku foun ne’e rasik, hanesan programa prioridade ida husi IX Governu nian ne’ebΓ© tuir Planu Estratejiku Nasional, atu hodi loke Instituto ida ne’ebΓ© mak ho nia foku ba iha area Hotelaria no Turismo nian, hodi bele reforsa investimentu ba hasae kualidade ensinu supΓ©rior iha Timor-Leste nian, hodi prepara rekursu umanu ne’ebΓ© kualidade hodi servisu Timor-Leste iha futuru mai.

Iha sorumutu ida ne’e, ekipa halo koordenasaun hodi identifika no observa fatin ba operasionalidade administrativa no insfrastutura no inklui kolia mos apresentasaun kona-ba prosesu preparasaun ba konstrusaun edifisiu ba Instituisaun ne’e rasik, hodi preve ba planu orsamentu MESSK nian iha periodu oin mai, atu bele implementa.

0Shares