May 21, 2024

Sosializasaun ba ´´Kurikulu Padraun Nasional“, ba Instituisaun Ensinu Supérior sira iha Munisipiu Manufahi

Manufahi, 22-23/04/2024: Diresaun Nasional Kurrikulu Ensinu Supérior (DNCES-Sigla Portugués), liderado husi Diretor Nasional DNCES, Sr. Moeses da Silva ho nia ekipa tekniku sira, kontinua halo sosializasaun ba ´´Kurikulu Padraun Nasional“, ba Instituisaun Ensinu Supérior sira iha Munisipiu Manufahi.

Sosializasaun refere, ekipa MESSK, realiza ba iha Instituisaun Ensinu Supérior, IBTL (Instituto Dom Boaventura Timor-Leste) no IPB (Instituto Politekniku Betano, iha Same no Betano, Munisipiu Manufahi.

Sesaun sosializasaun refere, inisia ho apresentasaun kona-ba despaixu Ministérial No. 09/II/MESCC/2024, kona-ba desiminasaun ba implementasaun ´´Kurikulu Padraun Nasional Timor-Leste“ ne’ebé mak define ona iha Dekretu Lei No. 03/2022, 12 Janeiru, hodi padroniza no sistematiza unifikasaun Sistema kurikular Ensinu Superior iha Timor-Leste.

Hola parte iha, sesaun ida ne’e participantes sira husi Estrutura akademika no fundasaun husi Instituisaun Ensinu Supérior rua (2) ne’ebé refere nian, iha kada instituisaun ida-idak nia fatin.

0Shares