June 19, 2024

S. EXA. MINISTRU ENSINU SUPERIÓR, DR. JOSÉ HONÓRIO, LIDERA SORUMUTUK CUIS

Díli, 08 Fevereiru 2024 – S.E. Ministru Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura, Dr. José Honório, lidera sorumutuk ho membru sira husi Komisaun Koordenadóra Universidade no Institutu Superiór sira (CUIS, sigla portugés), ne’ebé hala’o iha Salaun MESSK iha Kolmera, Díli.

Objetivu husi enkontru ne’e atu aprezenta atividade sira husi CUIS no liu-liu diskuti kona-ba Planu Aksaun 2024, relasiona ho atribuisaun Subvensaun Públiku ba Instituisaun Ensinu Superiór privadu atu sira bele implementa atividade sira ho impaktu diretu ba hadi’a kualidade Ensinu Superior nian.

#Média_MESSK

0Shares