June 14, 2024

MESSK Husu Autoridade Lokál Enkoraja Komunidade Letoresi Simu Vasina

S. Exa. Ministru Ensinu Superior, Siénsia no Kultura, (MESSK), Longuinhos dos Santos no ekipa, akompaña mos husi ekipa mediku sira, hala’o kampaña vasinasaun kontra Covid-19, iha Aldeia Letoresi, Suku Atudara, Postu Administrativu Cailaco, Munisípiu Bobonaro.

Iha intervensaun Sr. Ministru husu ba nain Xefi suku no Xefi Aldeia, atu nafatin enkoraja komunidade simu vasina, tamba vasina mak sai hanesan kakaluk hodi bele salva ita husi Covid-19 no aumenta imunidade nune’e bele kontra moras COVID-19 ne’ebé agora dadaun ne’e lao hela iha ita hotu nia let.

Sr. Ministru salienta katak, “Governu nia misaun prinsipál no preokupasaun mak populasaun nia moris diak. Tan razaun ida-ne’e, Governu iha obrigasaun atu proteje populasaun hodi kontra ameasa sira, liu-liu dezastre naturál no moras sira.”

Sr. Ministru mos hato’o agradesimentu ba inan, aman no jovem sira ne’ebé mak marka prezensa iha serimónia ne’e, hodi kontinua halolon imformasaun ba ita-nia maluk sira ne’ebé mak seidauk simu vasina no la bele konsumu lia falsu (hoax)”.

Kampaña vasinasaun ba loron da lima iha suku Atudara ohin hetan mos aumenta númeru vasinasaun ba primeiru Doze no segundu Doze.

Partisipa mos iha atividade ohin loron Sr. Administrador Postu, Komandante PNTL Postu Cailaco, Diretor Nasionál Saúde Família no ekipa, Xefi suku, Xefi Aldeia, ekipa Cruz Vermelha, NGO Maria Stopes, Pasoál Saúde no komunidade husi Suku Genulai rasik.Hafoin serimónia Ministru lansa kedan vasina iha fatin refere, hodi kontinua fali ba suku seluk.

0Shares