May 21, 2024

LENSA FOTO “REUNIAUN MENSAL DIRIJENTE”

S. Exa. Ministru Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura, Longuinhos dos Santos, hala’o sorumutuk ho dirijente sira Ministériu nian hodi diskuti kona-ba prosesu implementasaun atividade no orsamentu ba trimestral dahuluk nian iha tinan 2023.

0Shares