June 19, 2024

S. Exa. MESSK Hala’o Kontinuasaun Kampaña Vasinasaun Iha Aldeia Tatoluli

S. Exa. Ministru Ensinu Superior, Siénsia no Kultura, (MESSK), Longuinhos dos Santos no ekipa, akompaña mós husi ekipa mediku sira, kontinua hala’o kampaña vasinasaun kontra Covid-19, ba komunidade sira iha Aldeia Tatoluli, Suku Manapa, Postu Administrativu Cailaco, Munisípiu Bobonaro.Sr. Ministru fó motivasaun ba komunidade sira hodi simu vasina atu aumenta imunidade kontra COVID-19 no mós reforsa katak misaun prinsipál husi Governu mak populasaun nia bein estar no moris diak.Kampaña vasinasaun ba loron ne’e iha Aldeia Tatoluli nian ohin, hetan mós aumenta número vasinasaun ba primeiru Doze no segundu Doze. Hafoin serimónia Sr. Ministru lansa kedan vasina iha fatin refere.

0Shares