June 24, 2024

Xefi Suku Raiheu Sai Ezemplu ba nia komunidade rasik

S. Exa. Ministru Ensinu Superior, Siénsia no Kultura, (MESSK), Longuinhos dos Santos no ekipa, akompaña mos husi ekipa mediku sira, hala’o kampaña vasinasaun kontra Covid-19, iha Suku Atudara, Postu Administrativu Cailaco, Munisípiu Bobonaro.Bainhira Sr. Ministru lansa vasina iha Aldeia Ohoana, Xefi Suku Raiheu, Ventura Maria Tai ho ninia kaben sai ezemplu ba ninia komunidade rasik, tanba bele kompleta ona vasina ba doze daruak no ninia kaben primeira doze ne’ebé iha intervensaun Sr. Ministru hato parabéns ba Xefi ho nia kaben, no nafatin husu atu enkoraja komunidade simu vasina, tamba vasina mak sai hanesan kakaluk hodi bele salva ita husi Covid-19 no aumenta imunidade nune’e bele kontra moras COVID-19 ne’ebé agora dadaun ne’e lao hela iha ita hotu nia let. Sr. Ministru imforma katak, “Governu nia misaun prinsipál no preokupasaun mak populasaun nia moris diak. Tan razaun ida-ne’e, Governu iha obrigasaun atu proteje populasaun hodi kontra ameasa sira, liu-liu dezastre naturál no moras sira.” Nune’e Sr. Ministru mos “agradese ba inan, aman no jovem sira ne’ebé mak marka prezensa iha serimónia ne’e, hodi kontinua halolon imformasaun ba ita-nia maluk sira ne’ebé mak seidauk simu vasina no la bele konsumu lia falsu (hoax)”, dehan Sr. Ministru.Kampaña vasinasaun ba loron dalima iha suku Raiheu ohin hetan mos aumenta númeru vasinasaun ba primeiru Doze no segundu Doze. Partisipa mos iha atividade ohin loron Sr. Administrador Postu, Komandante PNTL Postu Cailaco, Diretor Nasionál Saúde Família no ekipa, Xefi suku, Xefi Aldeia, ekipa Cruz Vermelha, NGO Maria Stopes, Pasoál Saúde no komunidade husi Suku Raiheu rasik. Hafoin serimónia Ministru lansa kedan vasina iha fatin refere.

0Shares