July 19, 2024

S. Exa. MESSK Hala’o Kampaña Vasinasaun Iha Aldeia Suriubu Turema

S. Exa. Ministru Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos no ekipa, akompaña mós husi ekipa médiku sira, kontinua hala’o kampaña vasinasaun kontra Covid-19, ba komunidade sira iha Aldeia Suriubu Turema, Suku Goulolo, Postu Administrativu Cailaco, Munisípiu Bobonaro.Sr. Ministru kontinua fó motivasaun ba komunidade sira hodi simu vasina atu aumenta imunidade kontra COVID-19 no husu mós atu habelar informasaun ba komunidade sira ne’ebe seidauk simu vasina, tamba misaun prinsipál husi Governu mak populasaun nia bein estar no moris diak.Kampaña vasinasaun ba loron ne’e iha Aldeia Suriubu Turema nian ohin, hetan mós aumentu númeru vasinasaun ba primeiru Doze no segundu Doze. Hafoin serimónia Sr. Ministru lansa kedan vasina iha fatin refere.

0Shares