April 15, 2024

S.E. DR. JOSÉ HONÓRIO LIDERA SORUMUTUK HO DIRIJENTES HODI DISKUTI KONA-BA PROSESU IMPLEMENTASAUN INSTITUTU POLITÉKNIKU SIRA

Díli,19 Fevereiru 2024 – S. Exa. Ministru Ensinu Superior, Siénsia no Kultura lidera sorumutuk ho Dirijente sira husi Ministériu Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura hodi koalia kona-ba estabelesimentu Komisaun Téknika ida hodi hare’e kona-ba instalasaun no konstrusaun Institutu Politékniku sira iha Timor-Leste, tuir Programa IX Governu Konstitusionál.

Sorumutuk ne’e, hala’o iha Salaun MESSK iha Colmera, no hetan partisipasaun husi Diretóra-Jeral Ensinu Superiór no Siénsia, Diretór Nasionál Ensinu Superiór, Xefe Departamentu, Tékniku no Asesór sira.

#Média_MESSK

0Shares