July 19, 2024

MESSK Partisipa Iha Serimónia Komemorasaun Loron Proklamasaun Independénsi Timor-Leste ba Dala Haat Nulu Resin Ne’en (46)

S. Exa. Ministru Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura, (MESSK), Longuinhos dos Santos, partisipa iha serimónia komemorasaun loron proklamasaun Independénsia Timor-Leste ba dala haat nulu resin ne’en (46), iha Munisipiu Baucau. Serimónia ne’e prezide hosi S. Exa. Prezidente Repúblika, Dr. Francisco Guterres Lú-Olo, no hetan partisipasaun husi S. Exa. Prezidente Parlamentu Nasionál, S. Exa. Primeiru Ministru, S. Exa. Prezidente Tribunál Rekursu, Eis Titulares, Membru Governu, Deputadu, Diplomata, Veteranus no mós komunidade sira.

0Shares