July 19, 2024

AVIZU – REZULTADU SELESAUN DOKUMENTU CHINESE GOVERNMENT SCHOLARSHIP 2024/2025

Ministériu Ensinu Supérior Siénsia no Kultura, liuhusi Unidade Parseria no Kooperasaun, hakarak hato’o ba publiku, avizu ho no. Ref.: 16/UPC/MESCC/I/2024, rezultadu selesaun dokumentu Chinese Government Scholarship 2024/2025.

Bazeia ba prosesuselesaun dokumentu bolsa estudu Governu Xina 2024/2025 nian ne’ebé hala’o iha loron 15 Janeiru 2024 no mós bazeia ba Despaxu Aprovasaun husi Sua Exelénsia Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura nian ba ofísiu 14/UPC-MESCC/I/2023, iha loron 16 Janeiru 2024, mak Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC) liuhusi Unidade de Parceria e Cooperação (UPC) hakarak informa ba kandidatu programa Chinese Government Scholarship 2024/2025″ nian katak rezultadu husi Selesaun Dokumentu nian mak hanesan iha lista aneksu.

MESCC sei submete lista no dokumentu aplikasaun ba iha Embaixada Xina iha Dili. Nune’e, husu ba kandidatu sira atu ativu nafatin e-mail no númeru kontaktu.

Informasaun klaru liu bele hare iha publikasaun ne’ebé indika, no bele mos dirije direta ba iha Unidade Parseria no Kooperasaun, edifisiu MESSK, Colmera Díli.

Oficio-06-Avizu-Rezultadu-Selesaun-Dokumentu-Bolsa-Xina-2024-2

0Shares