May 21, 2024

ANULASAUN KOMPAÑIA MANAN NAIN FORNESIMENTU KOMBUSTIVE BA MESSK 2024

Nu. Ref: 97/DNA-MESCC/IV/2024

Anula-Anunsiu Manan Nain

Ministériu Ensinu Supérior, Siénsia no Kultura liuhusi Diresaun Nasional Aprovizionamento (DNA) hakarak informa ba públiku katak bazei aba rezultadu husi komisaun avaliasaun MESCC, ne’ebé Diresaun Nasional Aprovizionamento  fo sai ba públiku rezultadu manan nain liu husi jornal Timor Post no STL media, website MESCC no Portal Aprovisionamentu ba rekezisaun kotasaun relasiona ho Fornesimentu Kombustivel ho Numeru RFQ 24/08-Q ne’ebé manan husi kompañia LAFAEK Oil & Gas.

Bazei aba artigu 106 alina 2-4 Rejime Juridiku Aprovizionamento 22/2022 Ministériu Ensinu Supérior, Siénsia no Kultura deside ANULA anunsiu manan Nain.

NuNu.RBKDeskrisaun ProjetuNaran KompañiaPbs
1.RFQ 24/08-QFornesimentu KombustivelLafaek Oil & GasAnulasaun
2.RFQ 24/08-QFornesimentu KombustivelBorala Fuel. LdaSegundu Vensedor

Mak ne’e de’it ba atensaun la haluha hato’o obrigado wain.

Díli, 05 Abril 2024

#Media_MESCC

0Shares