May 21, 2024

π„ππ’π„π‘π€πŒπ„ππ“π” π…πŽπ‘πŒπ€π’π€π”π 𝐉𝐄𝐒𝐓𝐀𝐔𝐍 π„π’πŠπ‘πˆπ“πŽπ‘πˆπ” 𝐁𝐀 π…π”ππ’πˆπŽπΓπ‘πˆπ” πŒπ„π’π’πŠ

Railaco, 26/04/2024: Diretor Jeral Planeamento no Finansas, Sr. HernΓ’ni Viterbo da Costa Soares, ensera atividade formasaun “Jestaun Eskritoriu ba FunsionΓ‘riu MESSK 2024”, ne’ebΓ© realiza husi Diresaun Nasional Rekursu Umanu iha, Sentru Formasaun Padre Domingos Sequeira Railaco, Munisipiu Ermera.

Atividade refere, realiza durante loron lima nia laran ne’ebΓ© hahu husi loron 22 to’o 26 Abril 2025, ho nia formador mai husi INAP, no partisipante mai husi tekniku no funsionarius sira husi MinistΓ©riu rasik.

Sesaun enseramentu ba atividade ida ne’e hotu ho, entrega sertifikadu ba formados sira ne’ebΓ© mak frekuenta ona formasaun ida ne’e ho intensiva.

Partisipa iha sesaun enseramentu ida ne’e, Inspetor Jeral ba Inspesaun no Auditoria MESKK, Sr. Domingos Barros, hamutuk ho representantes husi INAP, kargus xefias no funsionarius sira husi MESSK rasik.

0Shares