March 3, 2024

Lensa Foto

Ekipa Komisaun Organizadora ba Seremónia Lansamentu fatuk dahuluk konstrusaun edifísiu foun IPB-Betano, ne’ebé mak konjunta husi MESSK no IPB, hamutuk ho komunidade no autoridade lokal sira husi, suku-Betano, Posto-administrativu Same, hahu halao preparasaun ba fatin no atividade sira ne’ebé mak sei utiliza no realiza iha eventu refere. 𝘛𝘶𝘪𝘳 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘰, 𝘢𝘵𝘪𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥𝘦 𝘯𝘦’𝘦, 𝘴𝘦𝘪 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘢 𝘪𝘩𝘢 𝘭𝘰𝘳𝘰𝘯, 𝘚𝘦𝘨𝘶𝘯𝘥𝘢-𝘍𝘦𝘪𝘳𝘢, 26 𝘚𝘦𝘵𝘦𝘮𝘣𝘳𝘰 2022, 𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘦𝘵𝘢𝘯𝘰.

0Shares