June 19, 2024

Lensa Foto

Ekipa Komisaun Organizadora ba Seremรณnia Lansamentu fatuk dahuluk konstrusaun edifรญsiu foun IPB-Betano, ne’ebรฉ mak konjunta husi MESSK no IPB, hamutuk ho komunidade no autoridade lokal sira husi, suku-Betano, Posto-administrativu Same, hahu halao preparasaun ba fatin no atividade sira ne’ebรฉ mak sei utiliza no realiza iha eventu refere. ๐˜›๐˜ถ๐˜ช๐˜ณ ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ, ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ช๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฆ’๐˜ฆ, ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ช ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ข ๐˜ช๐˜ฉ๐˜ข ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฏ, ๐˜š๐˜ฆ๐˜จ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข-๐˜๐˜ฆ๐˜ช๐˜ณ๐˜ข, 26 ๐˜š๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ฐ 2022, ๐˜ช๐˜ฉ๐˜ข ๐˜‰๐˜ฆ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ.

0Shares