May 21, 2024

Vasina Hanesan Biru Hodi Salva Ita Husi Covid-19

S. Exa. Ministru Ensinu Superior, Siénsia no Kultura, (MESSK), Longuinhos dos Santos no ekipa, akompaña mos husi ekipa mediku sira, hala’o kampaña vasinasaun kontra Covid-19, iha Aldeia Heda Suku Purugua, Postu Administrativu Cailaco, Munisípiu Bobonaro.

Serimónia ne’e hahú ho video badak kona-ba moras Covid-19 no testemuña sira ne’ebé simu ona vasina Astrazeneca, nune’e bele fasilita komunidade sira atu komprende di’ak liu-tán kona-ba Vasina ne’e.

Iha intervensaun Sr. Ministru kontinua konvense komunidade sira hodi mai vasina, tanba vasina mak sai hanesan biru hodi bele salva ita husi Covid-19 no aumenta imunidade nune’e bele kontra moras COVID-19 ne’ebé agora dadaun ne’e lao hela iha ita hotu nia let.

“Tamba ne’e, dala ida-tan agradese ba inan, aman no joven sira ne’ebé mak marka prezensa iha fatin Ida ne’e, husu atu kontinua halolon informasaun ba ita-nia maluk sira ne’ebé mak seidauk simu vasina. No la bele konsumu lia falsu (hoax) ne’ebé espalla konaba vasina ne’e”, dehan Sr. Ministru.

Kampaña vasinasaun ba loron datolu iha suku Perugua ohin hetan mos aumentu númeru vasinasaun ba primeiru Doze e Segundu Doze. Ohin iha Suku Purugua Aldeia Heda, Pesoál Saúde sira laos deit halo atendimentu ba vasinasaun maibe sira mós loke atendimentu ba konsulta jerál ne’ebé hetan apoiu mós husi Cruz Vermelha.

Partisipa mos iha atividade ohin loron Sr. Administrador do Posto, Comandante PNTL Posto Cailaco, Diretor Nasionál Saúde Familia no ekipa, Xefi Suku, Xefi Aldeia, ekipa Cruz Vermelha, NGO Maria Stopes, pesoál saúde no komunidade husi Suku Purugua rasik.Hafoin serimónia Sr. Ministru lansa kedan vasina iha fatin refere, hodi kontinua fali ba suku seluk.

0Shares