June 14, 2024

Sorumtuk Ekipa Tékniku hodi halo revizaun ba Kuríkulu Padraun Mínimu ba Ensinu Superiór iha Timor Leste

Diresaun Nasiónal Ensinu Superiór hala’o sorumutuk ba dahaat (4ª) ho grupu kordenadór sira, hodi halo revizaun ba Kuríkulu Padraun mínimu, iha salaun reuniaun MESSK, Kolmera Díli.

Pontu úniku husi sorumutuk ne’e atu analiza proposta ba Dekretu-Lei kona-ba sistema bináriu no Kuríkulu Padraun Mínimu ba ensinu superior iha Timor-Leste.

Sorumutuk ida-ne’e lidera husi Diretora-Jerál Ensinu Superior no Siénsia, Sra. Maria Filomena Lay Guterres, hetan mós partipasaun hosi Asesór Internasionál MESSK, Sr. António Leão de Aguiar C. Correia e Silva (Eis-Ministru Ensinu Superiór iha Cabo Verde) nomós Koordenadór no tékniku sira MESSK nian.

0Shares