July 19, 2024

S.E. DR. JOSÉ HONÓRIO PARTISIPA SERIMÓNIA ANAAA HODI FAHE REZULTADU HUSI AVALIASAUN PROGRAMÁTIKA NO INSTITUSIONÁL BA TINAN 2023

Dilí, 09 Janeiru 2024 – S. Exa. Ministru Ensinu Superior, Siénsia no Kultura partisipa iha serimónia hodi fahe rezultadu husi Avaliasaun Programátika no Institusionál ne’ebé halo iha tinan 2023 husi Ajénsia Nasionál Avaliasaun no Akreditasaun Akadémika (ANAAA) ba Instituisaun Ensinu Superiór sira balun.

Avaliasaun refere, hahú hala’o husi fulan Jullu to’o fulan Outubru tinan 2023 no kobre Instituisaun ida iha Avaliasaun Institusionál no halo mós ba kursu sira hamutuk 30 iha prosesu Avaliasaun Programátika.

Serimónia ne’e hala’o iha Pusat Budaya Indonésia Balide no hetan partisipasaun husi Membru Konsellu Diretivu sira no Diretor Ezekutivu ANAAA nian, Prezidente Konsellu Ezekutivu INCT no mós Magnifiku Reitór sira husi Instituisaun Ensinu Superior sira.

#Média_MESSK

0Shares