July 19, 2024

S.E. DR. JOSÉ HONÓRIO LIDERA REUNIAUN KONSELLU JERÁL INCT

Díli,27 Fevereiru 2024 – S. Exa. Ministru Ensinu Superior, Siénsia no Kultura lidera Sorumutuk Konsellu Jerál husi Institutu Nasionál Siénsia no Teknolojia (INCT – sigla portugés) iha Salaun INCT Balide.

Iha reuniaun refere, halo aprezentasaun Relatóriu Ezekusaun Orsamentu INCT nian no mos Planu no Programa 2024 ba S.Exa Ministru Ensinu Superiór, nu’udar Prezidente Konsellu Jerál INCT nian .

#Média_MESSK

0Shares