March 1, 2024

MESSK PARTISIPA REUNIAUN KONSELLU MINISTRUS IHA ATAÚRO

Sua Exelénsia Ministru Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos, partisipa iha Reuniaun Konsellu Ministrus ne’ebé lidera husi S. Exa. Primeiru-Ministru, Sr. Taur Matan Ruak, iha salaun Administrasaun Ataúro.

0Shares