June 14, 2024

MESSK Hamutuk ho Membru Governu Balun Akompaña S. Exa. Primeiru Ministru hala’o Sorumutuk ho Autoridade Sira Husi Ataúro

S. Exa. Ministru Ensinu Superiór, Siensia no Kultura, Longuinhos dos Santos, hamutuk ho Membru Governu balun akompaña S. Exa. Primeiru Ministru hala’o sorumutuk ho Autoridade sira husi Munisipiu AtaúroSoromutuk ne’e hala’o iha salaun Administrasaun Sentral Ataúro, no partisipa iha sorumutuk ne’e mak Administrador Munisipiu no Xefi Suku sira.

0Shares