July 19, 2024

Ekipa husi Diresaun Nasionál Rekursu Umanu hala’o tiha reuniaun ho funsionáriu sira MESSK nian ne’ebé destaka iha munisípiu Ainaru

Ekipa husi Ministériu Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura (MESSK), liuhusi Diresaun Nasionál Rekursu Umanu, Ne’ebé lidera husi Diretór Nasionál RH-MESSK, Sr.Jeremias Gomes, hamutuk ho tekniku sira, hala’o tiha reuniaun ho funsionáriu sira MESSK nian ne’ebé destaka iha munisípiu Ainaru.

Objetivu husi reuniaun ne’e, atu rona no haree preokupasaun husi funsionáriu sira ne’ebé mak servisu iha munisípiu ne’e.

Administradór Munisípiu Ainaru iha koñesimentu kona-ba reuniaun ne’e.

0Shares