June 14, 2024

MESSK Hala’o Kampaña Vasinasaun Iha Postu Saude Raiheu

S. Exa. Ministru Ensinu Superior, Siénsia no Kultura, (MESSK), Longuinhos dos Santos no ekipa, akompaña mós husi ekipa mediku sira, kontinua hala’o kampaña vasinasaun kontra Covid-19, ba komunidade sira iha Postu Saude Raiheu, Suku Raiheu, Postu Administrativu Cailaco, Munisípiu Bobonaro.Sr. Ministru kontinua husu inan ho aman sira nia konsensia atu simu vasina, tanba vasina atu aumenta imunidade kontra COVID-19, no husu mós atu habelar imformasaun ba komunidade sira ne’ebe seidauk simu vasina, tamba misaun prinsipál husi Governu mak populasaun nia bein estar no moris diak.Kampaña vasinasaun ba loron ne’e iha Postu Saude Raiheu nian ohin, hetan mós aumenta número vasinasaun ba primeiru Doze no segundu Doze. Hafoin serimónia Sr. Ministru lansa kedan vasina iha fatin refere.

0Shares