July 19, 2024

MESSK Akompaña Primeiru-Ministru Hatu’ur Fatuk Dahuluk ba Konstrusaun Foun IPB

S. Exa. Ministru Ensinu Superiór, Siensia no Kultura, Longuinhos dos Santos, akompaña S. Exa. Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak hatu’ur fatuk dahuluk ba konstrusaun foun Institutu Politékniku Betano (IPB).Serimónia ida-ne’e halo iha Suku Betano, Postu Administrativu Same, Munisipiu Manufahi, no hetan mos partisipasaun husi S. Exa Vise-Primeira-Ministra, S. Exa Sekretáriu Estadu Ambiente, Administradór Munisipiu Manufahi, Reprezentante korpu Diplomatiku, Magfiku Reitór, Xefi Suku, Lia nain, Estudante no komunidade sira.

0Shares