July 21, 2024

Kuaze 95% populasaun Suku Daudo ne’e kompleta tiha ona vasinasaun kontra COVID-19

S. Exa. Ministru Ensinu Superior, Siénsia no Kultura, (MESSK), Longuinhos dos Santos no ekipa, akompaña mos husi ekipa mediku sira, hala’o kampaña vasinasaun konta Covid-19, iha Suku Daudo, Postu Administrativu Cailaco, Munisípiu Bobonaro.

Serimónia ne’e hahú ho video badak kona-ba moras Covid-19 no testemuña sira ne’ebé simu ona vasina Astrazeneca, nune’e bele fasilita komunidade sira atu komprede di’ak liu-tán kona-ba vasina ne’e.

Iha intervensaun Sr. Ministru kontinua konvense komunidade sira hodi mai vasina, tanba vasina mak sai hanesan biru hodi bele salva ita husi Covid-19 no aumenta imunidade nune’e bele kontra moras COVID-19 ne’ebé agora dadaun ne’e lao hela iha ita hotu nia let.

“Tamba ne’e, dala ida-tan agradese ba inan, aman no joven sira ne’ebé mak marka prezensa iha fatin ne’e, kontinua halolon imformasaun ba ita-nia maluk sira ne’ebé mak seidauk simu vasina no la bele konsumu lia falsu (hoax)”, dehan Sr. Ministru.

Kampaña vasinasaun ba loron datolu iha suku Daudo ohin hetan mos aumenta númeru vasinasaun ba primeiru Doze no segundu Doze. Salienta katak kuaze 95% populasaun husi suku Daudo kompleta tiha ona vasinasaun kontra COVID-19.

Partisipa mos iha atividade ohin loron Sr. Administrador Postu, Komandante PNTL Postu Cailaco, Diretor Nasionál Saúde Família no ekipa, Xefi suku, Xefi Aldeia, ekipa Cruz Vermelha, NGO Maria Stopes, Pesoál Saúde no komunidade husi Suku Daudo rasik. Hafoin serimónia Ministru lansa kedan vasina iha fatin refere.

0Shares