July 19, 2024

Entrevista Kandidatu Bolsa Estudu ba Dosente husi Instituisaun Ensinu Superiór Privadu Sira

Ministériu Ensinu Superior, Siénsia no Kultura, liu husi Diresaun-Jerál Ensinu Superiór no Siénsia, hala’o prosesu entrevista ba kandidatu bolsa estudu ne’ebé Ministeriu ne’e, liu husi FDCH, oferese ba dosente sira husi Instituisaun Ensinu Superiór privadu sira iha teritóriu nasionál nian. Total vaga ne’ebé mak oferese hamutuk 56, ba dosente sira bele  kontinua estudu ba iha nível Mestradu no Doutoramentu iha paíz CPLP nian.

Entrevista sira refere, hala’o iha Edifísiu MESSK nian, no hetan partisipasaun másimu husi kandidatus sira.

0Shares