May 21, 2024

π…πŽπ‘πŒπ€π’π€π”π 𝐁𝐀 πŽπ…πˆπ’πˆπ€π‹ 𝐍𝐎 π“π„πŠππˆπŠπ” π€ππ‘πŽπ•πˆπ™πˆπŽππ€πŒπ„ππ“π” 𝐍𝐎 π…πˆππ€ππ’π€π’ πŒπ„π’π’πŠ

DΓ­li, 13/05/2024: Ofisial no Tekniku husi Diresaun Nasional Aprovisionamento no Diresaun Nasional Finansas Planeamentu no Orsamentu, realiza formasaun iha sala departamento lian PortuguΓ©s nian hodi dessiminasaun ba implementasaun Rejime Juridika Aprovizionamentu ba Kontratu Publikus ho nia respetivas Infrasaun sira no mos Sistema Planeamentu Rekursu Governamental (GRP – Sigla InglΓ©s).

Objetivu husi atividade ida ne’e, atu dessimina ba ofisial no tekniku foun sira kona-ba dekretu lei No- 22/2022, 11 maiu, ´´Rejime Juridiku Aprovizionamentu ba kontratu Publiku ho nia respetivas infrasaun sira“, no sistema GRP, atu funsionarius sira bele kumprende di-diak lalaok no prosedimentus sira hanesan jestaun kontratasaun publikas, finansa publika, kontabilidade, rekonsiliasaun no relatorius nian, ba iha area aprovisionamentu no finansas nian.

Formador sira iha formasaun ida ne’e rasik mai husi MinistΓ©riu Finansas ne’ebΓ© mak ho nia foku ida atu hodi fo ba iha area Kontratasaun Publikas nian tuir dekretu lei ne’ebΓ© mensiona iha leten, no seluk ho nia foku ba iha Sistema GRP, atu funsionarius foun sira bele kumprende oinsa nia lalaok no funsionamentu sira.

0Shares