July 21, 2024

๐ƒ๐๐„๐’ ๐Œ๐Ž๐๐ˆ๐“๐Ž๐‘๐ˆ๐™๐€ ๐๐‘๐Ž๐†๐‘๐€๐Œ๐€ ๐ร“๐’-๐†๐‘๐€๐ƒ๐”๐€ร‡รƒ๐Ž ๐Œ๐„๐’๐“๐‘๐€๐ƒ๐Ž ๐๐Ž ๐ƒ๐Ž๐”๐“๐Ž๐‘๐€๐Œ๐„๐๐“๐Ž ๐ˆ๐‡๐€ ๐”๐๐“๐‹

Dรญli, 27 Maiu 2024: Ekipa husi Tekniku lideradu husi Diretor Nasional Ensino Supรฉrior, Sr. Higino Alves, hamutuk ho nia ekipa halo monitorizasaun ba programa pรณs-graduaรงรฃo Mestrado no Doutoramentu neโ€™ebรฉ mak hahu husi Universidade Nasional Timor Lorosa’e, iha edifisiu UNTL, Caicoli, Dรญli.

Objetivu husi atividade ida neโ€™e atu hodi halo monitorizasaun no observasaun ba implementasaun kursu pรณs-graduaรงรฃo neโ€™ebรฉ mak existe iha UNTL, hanesan, programa Mestrado no Doutoramentu, atu hodi hare nia fasilidade operasional, prosesu aprendizajem, rekursu umanu no nia estatutu lisensas sira neโ€™ebรฉ mak vigora, hodi bele garantia nia eficรกcia no eficsiensia husi implementasaun kursu sira neโ€™e rasik.

Portanto, Direรงรฃo Nasional Ensino Supรฉrior rasik, hanesan divisaun ida husi MESSK, neโ€™ebรฉ mak ho nia competรชncia difinidu iha artigu 15, dekretu Lei 56/2024, 6 Setembro, Organiza MESSK nian, neโ€™ebรฉ mak fo competรชncia ba DNES, hodi ezekuta servisu ho responsavel ba promosaun, ezekusaun no implementasaun polรญtika superiormente difinidu iha material orgรขnica administrasaun no desenvolvimentu ba sistema ensino supรฉrior universitรกriu tรฉkniku tuir termus legais neโ€™ebรฉ mak vigora.

Iha sesaun sorumutu ida neโ€™e, ekipa halao ho estrutura husi programa ida neโ€™e nian, inklui mos ho dosente sira neโ€™ebรฉ mak hanorin iha programas sira neโ€™e rasik.

0Shares