July 25, 2024

S. Exa. Ministru Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura hala’o sorumutuk ho S. Exa. Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak

S. Exa. Ministru Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura, Longuinhos dos Santos, hala’o sorumutuk ho S. Exa. Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak, iha Palásiu Governu, hodi halo atualizasaun serbisu Ministériu nian, liu-liu kona-ba Programa, Subprograma no Atividade sira ne’ebé mak atu implementa iha trimestre dahuluk iha tinan 2023 nia laran.

0Shares