July 21, 2024

MESSK Kontinua Hala’o Kampaña Vasinasaun Iha Postu Administrativu Cailaco

S. Exa. Ministru Ensinu Superior, Siénsia no Kultura, (MESSK), Longuinhos dos Santos no ekipa, akompaña mos husi ekipa mediku sira, kontinua hala’o kampaña vasinasaun kontra Covid-19, ba komunidade sira iha Aldeia Asalau, Suku Meligo, Postu Administrativu Cailaco, Munisípiu Bobonaro.Sr. Ministru nafatin husu ba komunidade sira atu simu vasina, tanba vasina mak bele aumenta imunidade no bele salva ita husi Covid-19. Hafoin serimónia Sr. Ministru lansa kedan vasina iha fatin refere.

0Shares