July 21, 2024

Reuniaun ho funsionáriu MESSK nian iha Munisípiu Bobonaro

Ekipa hosi Ministériu Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura, liuhosi Diresaun Nasionál Rekursu Umanu nian, halo reuniaun ho funsionáriu sira MESSK, iha munisípiu Boobnaro, salaun Administrasaun Munisípiu Bobonaro, Postu Administrativu Maliana.

Reuniaun ne’e nia objetivu maka, atu halo kontrolu servisu ba funsionáriu sira ne’ebé servisu iha munisípiu ne’eba, no atu fahe mós informasaun kona-ba Direitu no Devér funsionáriu sira nian, ne’ebé kompleta iha lejislasaun jerál Funsaun Públika nian.

Ekipa mós rona no observa katak, durante ne’e, sira iha preokupasaun ba fatin no hasoru difikuldade, hanesan, falta transporte, ekipamentu dijitál,(komputadór, mákina hodi fotocópia no imprimi, nst) nomós edifísiu servisu-fatin nian.

Daudaun ne’e, funsionáriu na’in hirak ne’e maka uza fatin-servisu nian hodi hela ba.

Diretór Jerál ba Administrasaun no Finansa (DJAF-MESSK), Sr. Hernani Viterbo da Costa Soares, mak diriji reuniaun, no hetan koñesimentu hosi Prezidente Autoriedade Munisípiu Bobonaro, Sr. Ernesto de Oliveira Barreto, no hetan mós apoiu Xefe Departamentu Rekursu Umanu hosi MESSK nian, no Tékniku MESSK, ho Pontu Fokál hosi arte kultura munisípiu Bobonaru nian mós hola-parte iha reuniaun ne’e.

0Shares