July 19, 2024

MESSK PARTISIPA SORUMUTUK EXTRAORDINÁRIU HUSI KONSELLU MINISTRUS

Sua Exelénsia Ministru Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos, partisipa iha Sorumutuk Extraordináriu husi Konsellu Ministrus, ne’ebé lidera husi Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, iha Palásiu Governu.

0Shares