June 14, 2024

MESSK Partisipa Iha Reuniaun Trimestral Datolu Asuntu Sosial

S. Exa. Ministru Ensinu Superiór, Siensia no Kultura, Longuinhos dos Santos, partisipa iha reuniaun trimestral datolu (3) linha Ministerial Asuntu Sosiál ba tinan 2022 nian, iha salaun enkontru MSSI, kaikoli.

0Shares