May 21, 2024

MESSK Hala’o Audiénsia ho S. Exa Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak

S. Exa. Ministru Ensinu Superiór, Siensia no Kultura, Longuinhos dos Santos, hala’o audiénsia ho S. Exa. Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak, hodi imforma kona-ba data lansamentu primeira pedra ba konstrusaun edifisiu foun husi Institutu Politékniku Betano (IPB) iha Munisipiu Manufahi, sorumutuk ida-ne’e hala’o iha Farol.

0Shares