June 19, 2024

MESSK Akompaña S. Exa. Primeiru-Ministru Partisipa iha Inaugurasaun Eskola 59 no Lansamentu Konstrusaun Eskola Foun 82 Iha Maliana

S. Exa. Ministru Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura, (MESSK), Longuinhos dos Santos, akompaña S. Exa. Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, partisipa iha inaugurasaun Eskola 59 no Lansamentu Konstrusaun Eskola foun 82 husi OJE 2023, iha Munisipiu Bobonaro.

0Shares