March 5, 2024

Lensa Foto

Delegasaun MESCC nian, ne’ebe lidera husi Diretora- Jeral Ensinu Superior no Siénsia, Sra. Filomena Lay, no Diretor Ezekutivu Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu, Dr. Cristóvão dos Reis, hala’o sorumutuk ho Reitor Universidade Atma Jaya, Dr. Agustinus Prasetyantoko, no ninia estrutura hodi halo diskusaun konaba proposta akordu tekniku iha área bolsa estudu no kapasitasaun rekursu umanu nian.

0Shares