March 2, 2024

Lensa Foto

S. Exa. Ministru Ensinu Superór, Siénsia no Kultura, Longuinhos dos Santos, prezide ba reuniaun Konsellu Jerál ba Institutu Nasionál Siénsia no Teknolojia (INCT) kona-ba aprezentasaun Planu Estratejiku INCT 2022-2030 no aprezentasaun kona-ba implementasaun atividades no orsamentu iha tinan 2022 nian.

0Shares