May 21, 2024

πŸ“£πŸ“£π€π•πˆπ™π” πŸ“£πŸ“£ π‚π‡πˆππ„π’π„ π†πŽπ•π„π‘ππŒπ„ππ“ π’π‚π‡πŽπ‹π€π‘π’π‡πˆπ πŸπŸŽπŸπŸ’/πŸπŸŽπŸπŸ“

MinistΓ©rio do Ensino Superior, CiΓͺncia e Cultura (MESCC) liuhusi Unidade de Parceria e Cooperação (UPC) informa ba pΓΊbliku katak Governu Republika PopulΓ‘r China liu husi Chinese Government Scholarships (CGS) for Academic Years 2024/2025 oferese bolsu estudu kompletu ba Timor oan nain ualu (8) atu kontinua estudu iha Instituisaun ensinu superiΓ³r ka akadΓ©mia peskiza nian iha nasaun China, ho programa nΓ­vel Lisensiatura (S1), nvel Mestradu (S2), nivel Doutoramentu (S3), General Scholar Program no mos Senior scholar program.

Infromasaun kompletu Scan QR-Code ne’ebΓ© indika iha publikasaun, bele mos visita link ne’ebΓ© mak indika iha kraik:

Link: https://forms.gle/2UqNqpkh7uWZgPC47

Bele mos diriji direta ba iha Unidade Parseria no Kooperasaun – MESSK, Edifisiu MESSK, Avenida Marginal No.4 Colmera, DΓ­li, hodi hetan Informasuan klaru liu.

#media_mescc

0Shares