July 19, 2024

๐’๐ž๐ฆ๐ข๐งรก๐ซ๐ข๐ฎ ๐ค๐จ๐ง๐š-๐›๐š ๐ˆ๐ ๐ฎ๐š๐ฅ๐๐š๐๐ž ๐‰รฉ๐ง๐ž๐ซ๐ฎ ๐›๐š๐ณ๐ž๐ข๐š ๐›๐š ๐ค๐จ๐ง๐ฌ๐ž๐ข๐ญ๐ฎ ๐ง๐จ ๐ˆ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฌ๐š๐ฎ๐ง

Ministรฉriu Enisinu Superiรณr Siรฉnsia no Kultura, liuhusi Diresaun Jerรกl Administrsaun no Finansas, realiza Seminรกriu ho tema โ€œIgualdade Jรฉneru bazeia ba Konseitu no Implementasaunโ€ ba funsionariu sira husi Ministรฉriu no instituisaun neโ€™ebรฉ tutela ba MESSK, iha salaun INAP, Dรญli.

Objetivu husi Seminรกriu ida-neโ€™e, atu fรณ-oportunidade hodi promove no dezenvolve konseitu sira no implementasaun ba asuntu igualdade jรฉneru nian, ba funsionรกriu sira Ministรฉriu nian, no mรณs ba funsionariu sira husi instituisaun tutela ba ministรฉru neโ€™e rasik.

Portantu promosaun ba funsionรกriu feto sira-neโ€™ebรฉ mak okupa kargus-xefia iha Ministeriu, husi totรกl kargu-xefia 50, iha feto 15 mak okupa, 35 mak mane sira, no iha termus nรบmeru nian, iha funsionรกrius hamutuk 481 funsionรกriu, husi total ida-neโ€™e, funsionรกriu feto hamutuk 180 mak okupa iha nรญvel no grau oin-oin.

Aleinde neโ€™e, Diretรณr Jeral Administrasaun no Finansas-MESSK, hateten, asuntu konseitu no implementasaun ba jeneru nian, hanesan asuntu ida neโ€™ebรฉ mak Govenu adopta no abranje ba setor hotu-hotu.Painelista ba atividade ida-neโ€™e, mai husi entidade relevante sira hanesan, Komisaun Funsaun Publika (KFP), SEII, FOKUPERS, UN Women, PDHJ no Fundasaun ALOLA.

Seminรกriu neโ€™e, ofisialmente loke husi Diretรณr Jerรกl (DJAF-MESSK), Sr. Hernรขni Viterbo da Costa Soares, neโ€™ebรฉ reprzsenta S. Exa. Ministru Ensinu Superior, Siรฉnsia no Kultura, no hetan partisipasaun husi funsionรกriu sira instituisaun relevante nian no mos estudante husi instituisaun ensinu superiรณr sira.

0Shares