July 19, 2024

๐Œ๐„๐’๐’๐Š ๐’๐ˆ๐Œ๐” ๐•๐ˆ๐™๐ˆ๐“๐€ ๐Š๐Ž๐‘๐“๐„๐™๐ˆ๐€ ๐‡๐Ž๐’๐ˆ ๐๐Ž๐ ๐€๐”๐๐‘๐„๐˜ ๐€๐’๐’๐Ž๐‚๐ˆ๐€๐“๐„๐’ ๐‡๐Ž๐’๐ˆ ๐’๐ˆ๐๐†๐€๐๐”๐‘๐€

๐ƒ๐ˆฬ๐‹๐ˆ,๐ŸŽ๐Ÿ’ ๐’๐ž๐ญ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ฎ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘ – S.E. Ministru Ensinu Superior, Siรฉnsia no Kultura,๐ƒ๐ซ. ๐‰๐จ๐ฌ๐žฬ ๐‡๐จ๐ง๐จฬ๐ซ๐ข๐จ ๐ƒ๐š ๐‚๐จ๐ฌ๐ญ๐š ๐๐ž๐ซ๐ž๐ข๐ซ๐š ๐‰๐ž๐ซ๐จฬ๐ง๐ข๐ฆ๐จ, simu vizita kortezia husi diretรณr Jestaun Bob Aubrey Associates ๐’๐ซ. ๐๐จ๐› ๐€๐ฎ๐›๐ซ๐ž๐ฒ, ne’ebรฉ akompaรฑa hosi S.E. Sekretรกriu Estadu Komunikasaun Sosiรกl,๐’๐ซ.๐„๐ฑ๐ฉ๐ž๐๐ข๐ญ๐จ ๐ƒ๐ข๐š๐ฌ ๐—๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ž๐ฌ, iha MESSK Kolmera.(04/09/23)

Iha sorumutuk ida ne’e,๐’๐ซ. ๐๐จ๐› ๐€๐ฎ๐›๐ซ๐ž๐ฒ ho S.E. Ministru Ensinu Superior Koalia kona-ba importรกnsia hosi dezenvolvimentu kapitรกl umanu ba Timor-Leste hodi prepara rekursu umanu ba futuru,. Ho nune’e, ๐’๐ซ. ๐๐จ๐› ๐€๐ฎ๐›๐ซ๐ž๐ฒ mรณs hato’o asuntu pontu tolu importante ba S. E. Ministru Ensinu Superiรณr, liu-liu kona-ba (1) lisensiatura iha รกrea โ€œInternationรกl Businessโ€, ne’ebรฉ sei fornese liuhosi Asean University Network; (2) lisensiatura sustentabilidade ne’ebรฉ sei oferese hosi Universidade Gajah Mada; no (3) lisensiatura ba area Dezenvolvimentu Kapitรกl Umanu sei oferese hosi Universidade Malaya hosi Malaysia.

Rona Tiha asuntu Hirak ne’e, S. E. Ministru Ensinu Superiรณr agradese tebes ba vizita hosi ๐’๐ซ.๐€๐ฎ๐›๐ซ๐ž๐ฒ no informa mos katak fo apoiu ba pontu hirak ne’ebรฉ hato’o ona, tamba pontu hirak ne’e importante teb-tebes atu nune’e bele kapasita rekursu umanu ne’ebe diโ€™ak iha Timor-Leste.

0Shares