May 21, 2024

πŒπ„π’π’πŠ π‡π€π‹πŽ π’πŽπ‘π”πŒπ”π“π” π‡πŽ π…π€πŒπˆπ‹πˆπ€ 𝐍𝐎 ππŽπ‹π’π„πˆπ‘π” π’πˆπ‘π€ 𝐁𝐀 π‚π€πŒππŽπ‰π€

DΓ­li, 13/05/2024: S. Exa. Ministru Ensinu SupΓ©rior, SiΓ©nsia ni Kultura, Dr. JosΓ© HonΓ³rio, halo sorumutu ho Kandidatu no famΓ­lia husi Bolseiru sira ne’ebΓ© mak selesionadu ona ba bolsa estudu Camboja nian, ne’ebΓ© mak realiza iha iha salaun MESSK, Colmera DΓ­li.

Objetivu husi sorumutu ida ne’e, atu hodi informa ba kandidatu bolseiru sira no nia famΓ­lia ligadu ho sistema edukasaun governu Camboja nian, hodi prepara diak liu tan kandidatu sira nia preparasaun antes ba kontinua sira nia estudu iha nasaun refere. Aleinde ne’e hodi informa mos ba famΓ­lia husi kandidatu sira nian, kona-ba regras no prossedimentus sira ne’ebΓ© mak vigora iha programa bolso estudu ida ne’e nian, hodi inan aman sira bele kumprende no hatene didiak lalaok husi bolsa refere.

Bolseiru sira ne’e, selesionadu ona ba programa Cambodia Timor-Leste Friendship Scholarship iha tinan kotuk ne’ebΓ© mak oferese husi Universidade Camboja ba Timor-Leste liu husi Unidade Parseria no Kooperasaun – MESSK, ho oferta vaga bolso estudu ba Timor oan nain10 atu kontinua sira nia estudu iha Nasaun Camboja, iha area sira hanesan Relasaun Internasional, NΓ©gosiu Estranjeiru, Administrsaun Eskolar no TeknolΓ³jia Informasaun.

Portanto, governo Timor-Leste rasik liu husi MinistΓ©riu Ensinu SupΓ©rior, SiΓ©nsia no Kultura, iha fulan ida liu ba selebra ona assinatura MOU ho Governo Camboja ba area Edukasaun Ensinu SupΓ©rior no teknolojia nian, ne’ebΓ© mak sei inklui mos ba ofertas bolso de estudu sira ne’ebΓ© mak sei oferese husi nasaun refere ba Timor-Leste hodi bele reforsa liu tan formasaun no kapasitasaun ba rekursu umanu Timor-Leste nian.

Aleinde ne’e, iha oportunidade hanesan, MinistΓ©riu mos selebra ona akordu kooperasaun ho Universidade Camboja, ba area kapasitasaun rekursu umanu nian, liuhusi oferta oportunidade bolsu estudu ba Timoroan hodi kontinua sira nia estudu iha Pais refere.

Tuir planu, antes desloka ba Camboja iha tempo besik, Candidatu sira ne’e sei tuir fali teste nΓ­vel ba IELTS nian, ne’ebΓ© mak sei oferese husi MinistΓ©riu rasik liu husi Unidade Parseria no Kooperasaun hodi kompleta rekezitus nΓ­vel lingua nian antes atu integra ba iha Universidade iha Camboja.

Partisipa iha sesaun ida ne’e, Teknikus no kargus xefias sira husi MinistΓ©riu rasik, hamutuk ho agregadus famΓ­lia bolseiru sira nian.

0Shares