May 21, 2024

โ€œ๐„๐ƒ๐”๐Š๐€๐’๐€๐”๐ ๐Š๐”๐€๐‹๐ˆ๐ƒ๐€๐ƒ๐„ ๐Œ๐€๐Š๐€ ๐—๐€๐•๐„ ๐๐€ ๐ƒ๐„๐™๐„๐๐•๐Ž๐‹๐•๐ˆ๐Œ๐„๐๐“๐”โ€

DILI, 11 Jullu 2023– S. E. Ministru Edukasaun Superiรณr, Siรฉnsia no Kultura, ๐ƒ๐ซ. ๐‰๐จ๐ฌรฉ ๐‡๐จ๐งรณ๐ซ๐ข๐จ ๐๐š ๐‚๐จ๐ฌ๐ญ๐š ๐๐ž๐ซ๐ž๐ข๐ซ๐š ๐‰๐ž๐ซรณ๐ง๐ข๐ฆ๐จ, partisipa iha serimรณnia toma pose ba Prรณ-Reitรณr no Diretรณr foun sira iha Universidade Nasionรกl Timor Lorosaโ€™e (UNTL).

Iha serimรณnia tomada pose ida neโ€™e, S.E Ministru hatoโ€™o saudasaun espesiรกl, liuliu ba Magnifiku Reitรณr UNTL, ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ž๐ฌรณ๐ซ ๐ƒ๐จ๐ฎ๐ญ๐จ๐ซ ๐‰๐จรฃ๐จ ๐Œ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐ง๐ฌ, no agradese ba konvite hodi partisipa eventu neโ€™e.

Nuneโ€™e mos, Sr. Ministru Geronimo hatoโ€™o parabรฉns no votus ho susesu barak liubรก Prรณ-Reitรณr foun no Diretรณr sira hosi Sentru Universidade Nasionรกl Timor Lorosaโ€™e (UNTL), neโ€™ebรฉ simu pose ba knaโ€™ar foun.

Sr. Ministru Jerรณnimo, iha nia diskursu haktuir katak edukasaun neโ€™ebรฉ kualidade maka xave ba dezenvolvimentu sustentรกvel no fortalesimentu ba kualkรฉr nasaun.

Universidade Pรบbliku (UNTL) iha papรฉl importante no tenke sai nuโ€™udar referรฉnsia ka modelu iha nรญvel kualidade ensinu no preparasaun ba ninia graduadu sira iha merkadu-traballu.

โ€œTan neโ€™e, dirijente sira, liuliu, Prรณ-Reitor, Vise-Reitรณr, Dekanu no Diretรณr sira, liu hosi lideransa Magnifiku Reitรณr, ita-boot sira iha papรฉl importante tebes atu dezenvolve no hatudu esforsu makaas hodi promove kultura ba kolaborasaun no reforsu parseria hosi UNTL ho instituisaun sira ensinu superiรณr, organizasuan governamentรกl sira no setรณr privadu,โ€ nia subliรฑa.

Iha okaziaun hanesan, Sr. Ministru mos haktuir katak Governu Konstitusional IX (dasiak) prevee ona iha ninia programa, atu kria kondisaun no reforsa liutรกn kualidade ensinu iha UNTL, inklui mรณs kapasita rekursu umanu sira, hadiโ€™a kondisaun infraestrutura no ekipamentu.

Tan neโ€™e, UNTL sei presiza nafatin iha koordenasaun no kooperasaun diโ€™ak ho Ministรฉriu Edukasaun Superiรณr, Siรฉnsia no Kultura, atu nuneโ€™e, hamutuk ita bele atinji meta sira neโ€™ebรฉ ita propoin ona, no transforma UNTL sai nuโ€™udar refรฉrensia akadรฉmika ba instituisaun sira seluk iha Timor-Leste ho rekoรฑesimentu internasionรกl.

๐Œรฉ๐๐ข๐š ๐Œ๐„๐’๐’๐Š

0Shares