June 24, 2024

Lensa Foto

S. Exa. Ministru Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura, Longuinhos dos Santos hamutuk ho Membru Governu sira akompaña S. Exa. Primeiru Ministru Taur Matan Ruak partisipa iha diskusaun ba Proposta Orsamentu Jeral Estadu ba tinan 2023 nian iha Jeneralidade ba loron daruak, iha Parlamentu Nasionál.

0Shares