June 24, 2024

Lensa Foto

Ministériu Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura, liu husi Gabinete Inspesaun Jerál, hanesan mos Prezidenti Komisaun Monitorizasaun no Fiskalizasaun ba implementasaun medidas sosioekonómia, hala’o Deziminasaun Padraun atu Elabora Relatóriu kona-ba Izensaun pagamentu Propinas Sigundu Semestre tinan 2021 ba Pro-Reitor asuntu Administrasaun no Finansas, Diretor Finansas, tékniku husi Instituisaun Ensinu Superior Publiku no Privadu sanulu resin walu (18).

0Shares