April 15, 2024

AVIZU – MESSK LOKE INSKRISAUN EZAME SERTIFIKASAUN BA GRADUADUS SIRA HUSI IES PUBLIKU/PRIVADU TINA 2024

MINISTERIU ENSINU SUPERIOR SIÉNSIA NO KULTURA, BAZEIA BÁ DEKRETU LEI NÚ. 56/2023 LORON 6 FULAN SETEMBRU,  DIPLOMA MINISTERIAL NÚMERU 2 /2024 LORON 24 FULAN JANEIRU, ORGANIKU DIRESAUN JERÁ   L ENSINU SUPERIOR NO SIÉNSIA, ARTIGU 14 ALINEA E. MÓS BÁ PLANU ASAUN ANUAL HUSI DIRESAUN NASIONAL LEGALIZASAUN KONA-BA REALIZASAUN EZAME SERTIFIKASAUN.BÁ DALA IKUS NIAN, TANBA KADERNU PADRAUN BÁ ESTABELESIMENTU ENSINU SUPERIOR FOUN APROVA ONA IHA TINAN 2020. HO NUNE’E HUSU BÁ GRADUADU SIRA HUSI INSTITUISAUN PRIVADU NE’EBÉ SEIDAUK HETAN AKREDITASAUN TO’O TINAN 2009, NO MÓS HUSI+ RAI LIUR NE’EBE SIRA NIA ESTATUTO SEIDAUK HETAN AKREDITASAUN (TERDAFTAR) TO’O TINAN 2009, HAKARAK ATU TUIR EZAME SERTIFIKASAUN, KATAK INSKRISAUN BÁ EXAME SEI HAHU IHA:

DATA            : 8 FULAN ABRIL TO’O 31 FULAN MAIO TINAN 2024

FATIN            : DIRESAUN NASIONAL DE LEGALIZASAUN

ORAS             : DADER TUKU 09.00 – 12.00, LOKRAIK TUKU 14.00 – 16.30

DOKUMENTUS NE’EBE PRESIZA LORI MAK HANESAN:

  1. FOTO HATAIS FORMAL HO MEDIDA  3 X 4  TAHAN 2
  1. COPIA DIPLOMA TAHAN 2 NE’EBE LEGALIZA ONA HUSI UNIVERSIDADE ( HATUDU  ORIGINAL).
  2. COPIA KARTAUN ELEITORAL KA BI TAHAN 2
  3. COPIA SERTIDAUN RDTL TAHAN 2
  4. COPIA ABSTRAKSI ESKRIPSI TAHAN 2 (HATUDU HO ORIGINAL)
  5. MAPA :
  • SIÉNSIA SOSIAIS ( KOR MEAN).
  • SIÉNSIA TÉKNOLOJIA (KOR AZUL)
  • ENJENARIA (KOR VERDE.)

BA ITA BOOT SIRA NIA ATENSAUN AMI HATO’O OBRIGADU WA’IN.

0Shares